مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت ناب نوین تحلیل شاهوار

1399

آنالیز تخصصی مواد سنتز و آنالیز لایه نازک نانو فیزیک

محمد مهدی شهیدی

بهاره سیدموسوی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانشاهرود

  سمنان، شاهرود، بلوار دانشگاه، پارک علم و فناوری استان سمنان، آزمایشگاه نانو مرکز رشد.

  023-32300306 023-32300306

  nanotahlil.ir

  nanotahlil@gmail.com

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها