آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان دانشکده داروسازی

1398

مرتضی پورفرزام

مجید طاهری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی، آزمایشگاه مرکزی.

  031-37927062 031-36680011

  www.csf.mui.ac.ir

  muicsf@gmail.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها