آزمایشگاه

دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل دانشکده مهندسی فناوری های نوین مرکز پردازش سریع شهید رضا حاجی زاده

1397

محمد سلیمانی لشکناری

محمد سلیمانی لشکناری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانآمل

  مازندران، آمل، خیابان طالقانی، اباذر 35، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

  011-44153452 (داخلی 161) 011-44153452 (داخلی 9)

  https://www.ausmt.ac.ir/

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها