مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت سازگار گستر آرتا سبلان

1399

بابک رضایی افشار

بابک رضایی افشار

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اردبیلاردبیل

  اردبیل، خیابان دانشگاه، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق، طبقه 6، واحد یک.

  045-33336610 045-33358260

  babak.rezaee@srbiau.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اردبیل
  استاندارد ها