آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه یاسوج

1395

مشخصه یابی مواد (آنالیز حرارتی، مغناطیس سنجی، آنالیز عنصری، طیف سنجی، تخلخل سنجی)

حمیدرضا رجبی

حمیدرضا رجبی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کهگیلویه و بویراحمدیاسوج

  کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، میدان معلم، خیابان دانشجو، دانشگاه یاسوج، آزمایشگاه مرکزی.

  کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، میدان معلم، خیابان دانشجو، دانشگاه یاسوج، آزمایشگاه مرکزی.

  07431001412 07431009403

  http://az.yu.ac.ir

  lab@yu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد
  استاندارد ها