آزمایشگاه مرکزی

شرکت ها شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

1350

مهدی مهری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، کیلومتر 45 جاده اصفهان، شهرکرد، کارخانه ذوب آهن اصفهان، مدیریت آزمایشگاه مرکزی.

  031-5257 3193 031-5257 2440

  www.esfahansteel.com

  centrallab@esfahansteel.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها