مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت آزما نانو سیستم

1392

محمدرضا میرزائیان

زهرا ملائی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  قمسلفچگان

  قم، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، شماره 64.

  025-33677432 025-33677435

  https://azma-nano.com

  azma.nano2016@gmail.com

  آزمایشگاه های استان قم
  استاندارد ها