آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد دانشکده پزشکی

1388

بیولوژی، علوم پزشکی، نانوتکنولوژی، پزشکی ملکولی، میکروبیولوژی و ویروس‌شناسی پزشکی، ایمنولوژی پزشکی، ژنتیک پزشکی، بیوشیمی پزشکی، فیزیولوژی پزشکی، علوم تشریح و بافت‌شناسی پزشکی، هماتولوژی، قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی پزشکی، علوم تغذیه پزشکی، فیزیک پزشکی

رضا کاظمی اسکویی

رضا فیضی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویمشهد

  خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی مشهد

  خراسان رضوی، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی مشهد

  38002305 - 051 38002305 - 051

  Lab.MUMS.ac.ir

  CentLab@MUMS.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها