آزمایشگاه زیست شناسی

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

1396

احمد علي بدر

سیدمحمدرضا پروین

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستانبهبهان

  خوزستان، بهبهان، ابتدای جاده دیلم، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاه بهبهان.

  061-52721373

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها