آزمایشگاه جامع تحقیقات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

1380

حسین صفرپور

حسین صفرپور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان جنوبیبیرجند

  بیرجند، بلوار آیت الله غفاری، دانشگاه علوم پزشکی.

  056-32381205

  www.labsh.bums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خراسان جنوبی
  استاندارد ها