آزمایشگاه مرکزی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

1368

شیمی و مهندسی شیمی

مجتبی میرزایی

سمیه جلیل زاده آذر

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج- بلوار پژوهش – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

  44787720-40

  centrallab.ccerci.ac.ir

  centrallab@ccerci.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها

   HSE