آزمایشگاه تحقیقاتی جامع دامپزشکی

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشکده دامپزشکی

1388

عماد احمدی آرا

عماد احمدی آرا

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانآمل

  مازندران، آمل، خیابان امام خمینی (ره)، آفتاب 24، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

  011-44271057 داخلی 102 011-44271054 داخلی 101

  http://www.vet.ausmt.ac.ir

  e.ahmadi@ausmt.ac.ir

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها