مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت یاقوت سحر

عاطفه اصغری مقدم

عاطفه اصغری مقدم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان جنوبیقائنات

  خراسان جنوبی، قاین، کیلومتر5 جاده زیرکوه-شهرک صنعتی، تقاطع بلوار تلاش و کوشش.

  056-32538946-6

  asgharimoghaddamatefe@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خراسان جنوبی
  استاندارد ها