آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی

1386

علوم دارویی و شیمی و نانوتکنولوژی

مسعود فریدون نژاد

احمد باباپور مفرد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  استان خوزستان – شهرستان اهواز- دانشگاه علوم پزشکی اجندی شاپور اهواز-دانشکده داروسازی- آزمایشگاه مرکزی

  061-33738380 061-33738381

  http://www.ajums.ac.ir

  lab.markazi.pharmacy@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها