آزمایشگاه مرجع

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور ارومیه

اسماعیل قلی نژاد

اسماعیل قلی نژاد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  آذربایجان غربیارومیه

  استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان 8 شهریور، دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه.

  044-33855100

  www.pnu.ac.ir

  gholinezhad1358@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان آذربایجان غربی
  استاندارد ها