آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری

1388

-نانوفناوری -روشهای آنالیز دستگاهی -شناسایی و تعیین مقدار -زیست فناوری پزشکی

رضا زاده دباغ

علی نخستین

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  اهواز

  خوزستان- اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-معاونت تحقیقات و فناوری- آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی

  061-33113844

  https://clab.ajums.ac.ir

  clab@ajums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها