آزمایشگاه عمران نقشه برداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

1364

غلامرضا سالاری

محمود فیروزی مقدم

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خراسان رضویتربت حیدریه

  خراسان رضوی، تربت حیدریه، شهرک ولی عصر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه.

  05152294958 داخلی 140

  www.iautorbat.com

  firouzimoghaddam@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خراسان رضوی
  استاندارد ها