مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت کیمیا فناور جابر بن حیان

1396

حسن رضوانی پور

حسن رضوانی پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانسیرجان

  کرمان، شهرستان سیرجان، بلوار شیراز، بعد از پل دفاع مقدس، قبل از فرعی نسیم، آزمایشگاه کیمیا فناور جابر بن حیان.

  034-42269962 034-42269962

  www.Kfjco.ir

  Kimiafanavarco@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها