آزمایشگاه تحقیقاتی مواد و فرایندهای پلیمری پیشرفته

دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی

1390

قدرت اله هاشمی مطلق

قدرت اله هاشمی مطلق

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، میدان انقلاب، خیابان 16 آذر، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، ساختمان هیدرولیک، طبقه دوم، شماره 207.

  021- 61112228 021-66954042

  https://cheeng.ut.ac.ir/203

  aplabut@gmail.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها