آزمایشگاه بتن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

1383

پیمان عبدالهی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اردبیلگرمی

  استان اردبیل، شهرستان گرمی، کیلومتر 3 جاده گرمی به اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمی.

  045-32639721 045-326397320

  آزمایشگاه های استان اردبیل
  استاندارد ها