مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول مرکز تحقیقات مواد و انرژی

1397

متالورژی و مواد

وحید خرمشاهی

امید حکیم پور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاندزفول

  خوزستان، دزفول، کوی آزادگان، دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان واحد دزفول، مجتمع آموزشی شهید سوداگر، مرکز تحقیقات مواد و انرژی.

  061-42428789 061-42420890

  www.iaud.ac.ir/Index.aspx?tempname=energywebsite&lang=1&sub=0

  merc@iaud.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها