آزمایشگاه مهندسی مکانیک و برق

مرکز آموزش عالی فیروزآباد

1392

محمدامین جعفری ساروئی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسفیروزآباد

  فارس، فیروزآباد، جنب پلیس راه فیروزاباد، شیراز، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، کد پستی: 99919-74718.

  071-38734834 -9 071-38734835

  www.fabad-ihe.ac.ir

  info@fabad-ihe.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها