آزمایشگاه بتن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

1379

بتن

فرزان حائری خیاوی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اردبیلمشگین شهر

  استان اردبیل، مشکین شهر، خیابان شهدا، دانشگاه آزاداسلامی واحد مشکین شهر.

  045-32520100 045-32524293

  www.meshkin-iau.ac.ir

  meshkin_unl@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان اردبیل
  استاندارد ها