آزمایشگاه تحقیقاتی سیالات پیشرفته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

1395

محمد مهدی شهیب

محمد مهدی شهیب

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان، اهواز، بلوار گلستان، میدان کارگر، فرهنگشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

  061-33329198 061-33348329

  www.iauahvaz.ac.ir

  Lwnd@iauahvaz.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها