آزمایشگاه تخصصی متالورژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

1390

محمد مهدی شهیب

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان، اهواز، بلوارگلستان، میدان کارگر، فرهنگشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  061-33329198 061-33348329

  www.iauahvaz.ac.ir

  Lwnd@iauahvaz.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها