آزمایشگاه تخصصی متالورژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

1390

محمد مهدی شهیب

محمد مهدی شهیب

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان، اهواز، بلوارگلستان، میدان کارگر، فرهنگشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  061-33329198 061-33348329

  www.iauahvaz.ac.ir

  Lwnd@iauahvaz.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها