آزمایشگاه ماشین ابزار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

1386

محمد مهدی شهیب

امین طهماسبی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان، اهواز، بلوارگلستان، میدان کارگر، فرهنگشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

  061-33329198 061-33348329

  www.iauahvaz.ac.ir

  Lwnd@iauahvaz.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها