آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

1389

علیرضا نویدی

حمزه علیزاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان، اهواز، بلوارگلستان، میدان کارگر، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز.

  061-33329198 061-33348329

  LWND@iauahvaz.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها