آزمایشگاه آب و فاضلاب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

1390

مهدی کمالی دولت آبادی

اسماعیل رنجبری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، انتهای بزرگراه ستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، بلوک 2 آموزشی، آزمایشگاه آب و فاضلاب

  021-44861709-2113

  labmohitezist@gmail.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها