آزمایشگاه تحقیقاتی

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور بم

1391

حکیمه استوارزاده راوری

حکیمه استوارزاده راوری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانبم

  کرمان، شهرستان بم، بزرگراه خلیج فارس، دانشگاه پیام نور مرکز بم، ساختمان تحصیلات تکمیلی.

  034-44218415 034-44218403

  h.ostovarzadeh@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها