آزمایشگاه نانوفناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری

1389

سیستمهای نوین دارورسانی، کاربرد فناوری نانو در انالیز و جداسازی

ندا باورصاد

ندا باورصاد

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان- اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده داروسازی آزمایشگاه نانوفناوری

  06113738379 06113738379

  http://nano.ajums.ac.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها