آزمایشگاه شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پایه گروه شیمی

1395

فناوری نانو - گیاهان دارویی و طب سنتی

امید میرشاهی

امید میرشاهی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  گلستانعلی آباد کتول

  استان گلستان، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

  017-34224500 017-34235141

  www.aliabadiau.ac.ir

  info@aliabadiau.ac.ir

  آزمایشگاه های استان گلستان
  استاندارد ها