آزمایشگاه پیش بالینی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای خلیج فارس

1389

پزشکی هسته ای- فیزیک پزشکی- اورولوژی- بیماری های قلبی- بیماری های عفونی- فیزیولوژی- رادیودارو

مجید اسدی

نرگس جوکار

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  بوشهربندر بوشهر

  بوشهر، خیابان معلم، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.

  077-33320361 077-33320361

  pgnmrc.bpums.ac.ir

  Nucmed.Bpums@gmail.com

  آزمایشگاه های استان بوشهر
  استاندارد ها