آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

1393

پزشکی- کشاورزی-علوم پایه-بیوتکنولوژی-سایر

حسنیه حسینی

حسنیه حسینی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سیستان و بلوچستانزاهدان

  استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، مجتمع آزمایشگاهی، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

  09211541347-05431135385

  hosniehoseini@gmail.com

  آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان
  استاندارد ها