مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت تیدا ارتباط نیایش

1397

مجتبی خزائی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  قمسلفچگان

  قم-سلفچگان-منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان-خیابان توسعه 5-قطعه 202-کارخانه فیبر نوری تیدا ارتباط نیایش

  02533800288 02533677366

  www.niraprod.com

  Info@niraprod.com

  آزمایشگاه های استان قم
  استاندارد ها