آزمایشگاه صنایع غذایی

شرکت ها موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

1383

آزمون های شیمیایی- فیزیکی و میکروبی انواع شکر و قند، آزمونهای شیمیایی ملاس نیشکر و چغندر قند

کورش طاهرخانی

سعید بهشتی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  خوزستان، اهواز، سه راه گلستان، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر، کد پستی 96316-63451

  خوزستان، اهواز، کیلومتر 45 جاده اهواز خرمشهر(جاده امام جعفر صادق(ع))، جنب ایستگاه پمپاژ کشت و صنعت امیرکبیر، مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر

  061-33130784 061-33130784

  www.iscrti.ir

  info@iscrti.ir

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها