آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

1393

داود علی نژاد دزفولی

مرضیه انعام

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاندزفول

  دزفول، انتهای بلوار آزادگان، میدان دانشجو، جنب اداره راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول، ساختمان آزمایشگاه ها، آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

  دزفول، انتهای بلوار آزادگان، میدان دانشجو، جنب اداره راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول، ساختمان آزمایشگاه ها، آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

  061-42428174 061-42429733

  https://crlab.dums.ac.ir

  crlab.dums@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها