آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکنش‌ها و مواد نانوساختار

دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی

1373

موادنانوساختار و نانوکاتالیست ها

عباسعلی خدادادی

پیمان بخشایشی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، طبقه دوم، ساختمان آب شناسی

  61113066– 61112242 66967793

  www.cans.ut.ac.ir

  cans@ut.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها