مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت کیمیا سنجش خلیج فارس

1389

محمدعقیل عامری سیاهویی

مریم حاجی پور خمیری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر لنگه

  هرمزگان، بندرلنگه، حسین آباد جنوبی، ساختمان اداره پست، طبقه دوم، کد پستی 7971786999

  076-44222810 076-44222810

  kimya.sanjesh@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها