مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت کیمیا سنجش خلیج فارس

1389

محمدعقیل عامری سیاهویی

مریم حاجی پور خمیری

تجهیزات آزمایشگاه
    موقعیت جغرافیایی

    هرمزگانبندر لنگه

    هرمزگان، بندرلنگه، حسین آباد جنوبی، ساختمان اداره پست، طبقه دوم، کد پستی 7971786999

    076-44222810 076-44222810

    kimya.sanjesh@yahoo.com

    آزمایشگاه های استان هرمزگان
    استاندارد ها