آزمایشگاه مهندسی بافت دریایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی‌ خلیج فارس

1397

سلول های بنیادی، زیست فناوری

حسین آذری

حسین آذری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  بوشهربندر بوشهر

  استان بوشهر، بندر بوشهر، خیابان امام خمینی، روبروی مصلی نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس.

  استان بوشهر، بندر بوشهر، خیابان امام خمینی، روبروی مصلی نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس.

  07733328724 07733350407

  http://pgmbrc.bpums.ac.ir/fa/index.aspx

  amintamaddon@gmail.com

  آزمایشگاه های استان بوشهر
  استاندارد ها