مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت خاک آرای بام سبز

1394

ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک و بتن

نادر ملاعباسی

محسن کریمی توسنلو

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اردبیلاردبیل

  استان اردبیل – شهر اردبیل – خیابان مالک اشتر - جنب مجتمع مالک اشتر

  09144505278-04533725151

  khakaraye.bamesabz@gmail.com

  آزمایشگاه های استان اردبیل
  استاندارد ها