آزمایشگاه مرکزی

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده شیمی

محمد سراجی

سعید رمضانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان-دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده شیمی-طبقه همکف

  33912351-031 33912350-031

  chem-dept@of.iur.ac.ir

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها