مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی

1355

کلیه گرایشهای شیمی شامل شیمی آلی - شیمی تجزیه - شیمی فیزیک - شیمی معدنی

مریم لشنی زادگان

نرگس محمدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  میدان ونک - خیابان ونک - دانشگاه الزهرا

  تهران - خیابان ونک -ده ونک - دانشگاه الزهرا - ساختمان گروه شیمی و فیزیک - آزمایشگاه تحقیقاتی گروه شیمی

  02185692605-02185692610 88613935

  m_lashani@alzahra.ac.ir

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها