طیف سنج نوری فلورسانس

تاریخ بروز رسانی : 1397/03/24

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه آنزیم
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :021828223430 - 02182884710 - 02182884451
عنوان دستگاه :Fluorescence Spectrophotometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شدت نشر Atomic Mass Unit (a.m.u) 0.000001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مطالعات تغییرات ساختار پروتئین ها توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد جواد دلبری كارشناس 021828223430 - 02182884710 - 02182884451