دستگاه آزاد سازی هوا از روغن های نفتی

تاریخ بروز رسانی : 1398/11/02

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه سوخت و روغن
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :8-88079401
عنوان دستگاه :Air Release Value Apparatus
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
زمان s 0.1s

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین میزان آزاد سازی هوا در روغن های روانکاری توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی سبزی كارشناس 8-88079401
محمود کریمی تكنسين 8-88079401
مریم کردانی كارشناس 8-88079401