آزمون انحلال

سازمان مربوطه :شرکت ها شرکت توان
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :88200113
عنوان دستگاه :Dissolution Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي