آزمون انحلال

سازمان مربوطه :شرکت ها شرکت توان
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :66004027-28
عنوان دستگاه :Dissolution Testing
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي