طیف سنج نوری

تاریخ بروز رسانی : 1396/11/17

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه تغذیه دام
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05631022141
عنوان دستگاه :Spectrophotometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین غلظت با استفاده از جذب نوری در محلول مواد خوراکی ppm 2 رقم

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین غلظت با استفاده از جذب نوری در محلول مواد خوراکی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سمیه یوسفی كارشناس 05631022141