دینامومتر

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :076-32560270
عنوان دستگاه :Dynamometer
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
- توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 15:00
یکشنبه 7:30 15:00
دوشنبه 7:30 15:00
سه شنبه 7:30 15:00
چهارشنبه 7:30 15:00
پنجشنبه 7:30 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فرزین عباسی كارشناس 076-32560270