طیف سنج نشر جرقه (کوانتومتر)

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :076-32560270
عنوان دستگاه :Spark Emission Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری درصد وزنی عناصر درصد 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
هر عنصر توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 15:00
یکشنبه 7:30 15:00
دوشنبه 7:30 15:00
سه شنبه 7:30 15:00
چهارشنبه 7:30 15:00
پنجشنبه 7:30 13:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محمد امین اسدی كارشناس 076-32560270
سعید ارجمندزاده كارشناس 076-32560270