دستگاه همگن ساز

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/12

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :07433314223
عنوان دستگاه :Homogenizer
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
هموژن کردن در اختيار قرار دادن دستگاه
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي