دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی 

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/18

شماره تماس آزمایشگاه :04133363234 
عنوان دستگاه :Differential Scanning Calorimeter 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نقطه ذوب درجه سانتیگراد 1
نقطه شیشه ای شدن درجه سانتیگراد 1
نقطه تخریب درجه سانتیگراد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری نقطه ذوب، شیشه ای شدن و نقطه تخریب توسط آزمايشگاه 450000
تجهیزات جانبی این دستگاه : پن آلومینیومی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
وحید پناهی آذر كارشناس 04133363234